Skip links

1. Definities

 • MINIMA: MINIMA, gevestigd te Beringen, Limburg (BE) onder BTW-nr. BE07 8082 5452.
 • Klant: degene met wie MINIMA een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: MINIMA en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 • Offerte: alle aanbiedingen van MINIMA aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. 
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen MINIMA en de klant.  
 • Opdracht: de dienst of het product dat door MINIMA geleverd zal worden. 
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 
 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant. 
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.

2. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens MINIMA.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3.  Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen en offertes van MINIMA zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 • Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Aanvaarding

 • De klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat MINIMA werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. 
 • Bij aanvaarding van een offerte of aanbod, behoudt MINIMA zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 • MINIMA houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor MINIMA onaanvaardbaar maken. 
 • Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. MINIMA is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

5. Uitvoering van een opdracht

 • MINIMA zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin MINIMA gebruikelijk werkt.  
 • MINIMA spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht.
 • De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 • De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 • Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat MINIMA tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 • De klant verplicht zich de omstandigheden voor MINIMA zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 • Voor alle fotografie op locatie geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. MINIMA denkt uiteraard graag mee en kan de klant daarin adviseren.
 • De klant is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de klant in dat geval buiten geen foto’s wenst te laten maken.

6. Annulering van een opdracht

 • Bij annulering van een opdracht door de klant zal het voorschotbedrag en alsook de daaruit voortvloeiende extra kosten voor de opdracht door MINIMA in rekening worden gebracht (en dus niet gerecupereerd indien dit reeds werd betaald).

7. Levertijd

 • Opdrachten worden opgenomen in de planning zodra het voorschotbedrag op de rekening van MINIMA is ontvangen.
 • De door MINIMA opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Vertraging in de uitvoering geeft onder geen enkele omstandigheid aanleiding tot schadevergoeding aan de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan MINIMA de uitvoering van een fase opschorten totdat de opdrachtgever de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Opdrachten worden enkel definitief opgeleverd indien alle openstaande facturen door klant werden voldaan.
 • Indien een opdracht door toedoen van de klant 60 dagen of meer op non-actief staat, dan behoudt MINIMA steeds het recht om het resterende opdrachtbudget te factureren als zou de opdracht volledig opgeleverd zijn.

8. Prijzen

 • Alle prijzen die MINIMA hanteert zijn in euro’s en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die MINIMA hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan MINIMA te allen tijde wijzigen. 
 • Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die MINIMA niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 • De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door MINIMA vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 • De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van MINIMA, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • Indien partijen voor een dienstverlening door MINIMA een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 • MINIMA is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient MINIMA de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 • Eventuele reiskosten bedragen € 0,80 per kilometer. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer worden de originele plaatsbewijzen bijgevoegd. De reisafstand wordt berekend met behulp van de Google Maps- of Apple Kaarten-routeplanner.
 • De bijkomende kosten door het nemen van een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de klant.
 • MINIMA heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 • Voorafgaand aan de ingang ervan zal MINIMA prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 • De consument heeft het recht om de overeenkomst met MINIMA op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

9. Betalingen en betalingstermijn

 • De klant moet declaraties binnen één maand na factuurdatum aan MINIMA betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 • De consument moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan MINIMA betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat MINIMA de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 • MINIMA behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 • MINIMA verlangt minimaal 20% van het totaalbedrag als aanbetaling van de levering van de dienst en de klant zal voorafgaand aan de opdracht dit bedrag moeten voldoen, tenzij anders overeengekomen.
 • MINIMA mag bij het aangaan van de overeenkomst tot levering van een product een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

10. Gevolgen van niet tijdig betalen

 • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is MINIMA gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan MINIMA. 
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag MINIMA zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van MINIMA op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door MINIMA, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan MINIMA te betalen. 

11. Eigendomsvoorbehoud

 • MINIMA blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van MINIMA op grond van wat voor met MINIMA gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 • Tot die tijd kan MINIMA zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 • Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 • Indien MINIMA een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft MINIMA het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

12. Garantie

 • Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor MINIMA enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 • Alle goederen geleverd door MINIMA zijn gedekt door de garantie gegeven door de fabrikant. Tijdens deze periode kunnen de goederen in geval van niet werking worden geruild volgens de voorwaarden van de fabrikant.
 • De garantie bestaat erin dat MINIMA te harer keuze, alles in het werk zal stellen om te trachten aangemelde gebreken te herstellen of daarin te voorzien.
 • SaaS (Software as a service): MINIMA verleent met betrekking tot al dan niet in licentie gebruikte programmatuur van derden en de daarbij horende documentatie geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, betreffende – onder meer, maar daartoe niet beperkt – de kwaliteit of de geschiktheid en/of geëigendheid voor een bepaalde toepassing. MINIMA garandeert evenmin dat de toepassing van de licentiesoftware storingsvrij of zonder fouten zal zijn.
 • Modules en/of plugins (al dan niet betalend): MINIMA verleent met betrekking tot al dan niet in licentie gebruikte modules van derden en de daarbij horende documentatie geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, betreffende – onder meer, maar daartoe niet beperkt – de kwaliteit of de geschiktheid en/of geëigendheid voor een bepaalde toepassing. MINIMA garandeert evenmin dat de toepassing van de software storingsvrij of zonder fouten zal zijn.
 • Maatwerk webprojecten: Na de oplevering van het project kan de klant genieten van 30 kalenderdagen waarbij de bugs gratis worden opgelost. Onder oplevering wordt verstaan het moment waarop het project (geheel of gedeeltelijk) voor het eerst op de domeinnaam te zien is voor de buitenwereld, of in gebruik genomen werd wanneer het om een niet-publiek project gaat. Elke garantie vervalt indien de klant door derden herstelling- of andere werkzaamheden heeft laten verrichten, tenzij MINIMA voorafgaand zijn schriftelijk akkoord hiermee heeft gegeven.
 • Consultancy opdrachten: Advies komt steeds naar best vermogen en op basis van de beschikbare informatie tot stand, maar is in geen geval bindend. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de implementatie van dergelijk advies en vrijwaart MINIMA van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het betreffende advies.
 • Wanneer aan MINIMA binnen de genoemde termijn geen gebreken/bugs gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot protest. Na deze periode van 20 dagen worden gebreken en bugs door MINIMA indien mogelijk en op voorwaarde dat MINIMA deze opdracht wenst te aanvaarden, opgelost en aangerekend in regie.
 • Tijdens de garantieperiode zullen bugs opgelost worden zonder additionele kost. Bugs veroorzaken technische conflicten en hebben een negatief effect op de werking van de website. Er is geen sprake van een bug wanneer:
  • een nieuwe functionaliteit wordt gevraagd;
  • er aanpassingen aan het ontwerp nodig zijn/gevraagd worden;
  • het gaat om een visuele aanpassing die het functioneren niet verhindert;
  • het gaat om fouten veroorzaakt door foutieve administratie van de website door de opdrachtgever;
  • het gaat om onjuist gebruik van de toepassing door de opdrachtgever;
  • het de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie is die leidt tot gebreken.

13. Informatieverstrekking door de klant 

 • De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan MINIMA.
 • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 • Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert MINIMA de betreffende bescheiden. 
 • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door MINIMA redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

14. Klachten

 • De juistheid van de levering of dienst moet bij ontvangst nagezien worden door de koper, die onmiddellijk bij de levering dient na te gaan o.m. of de kwaliteit en kwantiteit overeenstemt met de door hem gestelde eisen en de aanduidingen op de verzendnota of leverbon.
 • Een klacht, zowel betreffende de inhoud als de hoeveelheid van de geleverde goederen en diensten, zal enkel in aanmerking kunnen genomen worden indien de fout of vergissing waarop ze betrekking heeft onmiddellijk op de leveringsbon, prestatiestaat of statement of work wordt vermeld en ten laatste binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen of diensten per aangetekend schrijven meegedeeld wordt aan de maatschappelijke zetel van MINIMA. Klachten omtrent de goederen ontheffen de koper geenszins van de hiernavolgende betalingsverplichtingen.
 • De waarborg wegens al of niet verborgen gebreken van goederen beperkt zich tot de vervanging of herstelling van de gebrekkige koopwaar zoals gewaarborgd door de fabrikant. Geen enkele andere schadevergoeding of terugbetaling van kosten of van intresten kan daarnaast gevorderd worden.
 • Elk recht van de klant op schadevergoeding van MINIMA vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

15. Recht op ontbinding

 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer MINIMA toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 • Is de nakoming van de verplichtingen door MINIMA niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat MINIMA in verzuim is. 
 • MINIMA heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien MINIMA kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

16. Overmacht

 • Aangezien de verbintenis van de klant jegens MINIMA in essentie bestaat uit een betalingsverbintenis wordt overmacht in hoofde van de klant uitgesloten. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan of niet kunnen leveren van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproep, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.
 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 • MINIMA is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

17. Wijziging algemene voorwaarden

 • MINIMA is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal MINIMA zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

18. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat MINIMA bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 
  • voor geschillen ≤ 1.860 euro: het vredegerecht van het tweede kanton te Hasselt;
  • voor geschillen ≥ 1.860 euro: de rechtbank van koophandel te Hasselt, indien verwerende partij een handelaar is en de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, indien verwerende partij een particulier is.
 • Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de klant of consument.

20. Overige bepalingen

 • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan MINIMA te verrekenen met een vordering op MINIMA.
 • Overige aanwezige personen is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf van MINIMA te hinderen.
 • Het is MINIMA toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.
Home
Drag