Skip links

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst geleverd door MINIMA Group BV (ondernemingsnummer BE 1003.161.132, RPR Antwerpen afdeling Hasselt), met maatschappelijke zetel te 3582 Beringen (Koersel), Nieuwendijk 12D (hierna “MINIMA”).

1.2 Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot de relatie MINIMA en de klant. Dit behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten tussen MINIMA en de klant, zodanig dat de algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover ze niet afwijken van hetgeen schriftelijk is overeengekomen.

1.3 Diensten omvatten onder meer, doch zijn niet beperkt tot opdrachten, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, leveringen van diensten en/of producten door MINIMA aan de klant.

 

Artikel 2 – Offertes

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft de klant dertig dagen vanaf de datum van het overhandigen van de offerte om deze te aanvaarden.

2.2 Offertes zijn steeds vrijblijvend en indicatief in die wijze dat MINIMA het recht behoudt wijzigingen te brengen aan de offerte en eveneens het recht behoudt om zonder opgave van redenen de opdracht te weigeren.

2.3 Offertes zijn pas rechtsgeldig indien er een schriftelijk akkoord is tussen de klant en MINIMA.

2.4 Offertes uit het verleden ontlenen geen recht toe voor toekomstige diensten.

 

Artikel 3 – Aanvaarding

3.1 De aanvaarding gebeurt op een expliciete en schriftelijke manier.

3.2 Voor de aanvaarding wordt er geacht dat de klant kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden hier gestipuleerd. Deze zijn meegegeven voor de aanvaarding en zijn altijd te vinden op www.minimaworks.be/algemenevoorwaarden.

3.3 In geval van nieuwe informatie na de aanvaarding, waar MINIMA niet van op de hoogte was, behoudt zij het recht de opdracht te annuleren indien de nieuwigheden de uitvoerbaarheid onaanvaardbaar maken.

 

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud

4.1 MINIMA behoudt het eigendom van de goederen die in de overeenkomst staan. Deze zal pas definitief overgaan naar de klant indien de prijs overeengekomen volledig is betaald en de klant, mits toepasbaar, al zijn tekortkomingen heeft nagekomen.

4.2 Het risico op verlies of beschadiging gaat over zodra de klant zelf of iemand die hij aanwijst de goederen fysiek in het bezit neemt.

 

Artikel 5 – Levering

5.1 Onze diensten en producten zullen alleen worden geleverd aan natuurlijke personen en/of bedrijfsmatige entiteiten die binnen de Belgische en/of Nederlandse wetgeving opereren.

5.2 Afhankelijk van wat er is overeengekomen, komt de klant zelf het product afhalen of brengt MINIMA deze zelf naar de afgesproken bestemming.

5.3 In geval dat MINIMA de producten brengt naar de klant, zullen de verplaatsingskosten gefactureerd worden.

 

Artikel 6 – Prijzen en betaling

6.1 De op de offerte vermelde prijzen, indien gegeven, zijn indicatief. Deze zijn exclusief BTW, verplaatsingskosten en eventuele administratiekosten. MINIMA werkt afhankelijk van de situatie met een urentarief dat in de prijsopgave staat gestipuleerd. Deze prijsopgave wordt samen met de offerte meegegeven. Tenzij anders overeengekomen gebeurt de prijsbepaling na het voltooien van de diensten.

6.2 MINIMA behoudt echter het recht om 10% af te wijken van de totale prijs, met redenering, in geval er initieel een overeengekomen prijs aanwezig was, maar deze slechts als indicatie werd meegegeven. Indien gerechtvaardigd, heeft MINIMA het recht om meer dan 10% af te wijken afhankelijk van elke situatie.

6.3 Afwijkingen die te wijten zijn aan de klant, worden zonder limiet, geïntegreerd in de totale te betalen prijs.

6.4 Afhankelijk van de gevraagde dienst en door wie het wordt gevraagd, verschillen de betalingsmodaliteiten.

6.5 Wanneer de klant een particulier is wordt er een voorschot van 20% van het overeengekomen totaalbedrag gefactureerd voor het aanvangen van de dienst. Tenzij anders overeengekomen, heeft de klant, in dit geval de particulier, vanaf het leveren van de dienst door MINIMA, een termijn van veertien dagen om zijn betalingsverbintenis na te komen.

6.6 Indien de klant een onderneming betreft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen projecten, diensten, abonnementen, licenties en producten.

6.6.1 Mits niet afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, worden projecten overeenkomstig de prijsopgave gefactureerd.

6.6.2 Mits niet afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, worden voor projecten een voorschot van 20% van het totaalbedrag gefactureerd. De werkzaamheden vangen pas aan bij het ontvangen van deze voorschot door MINIMA. Tenzij anders overeengekomen heeft de klant vanaf de levering van de dienst, aldus het project, veertien dagen om het resterende van het totaalbedrag te betalen. Het recht tot tussentijdse factuur wordt erkend indien schriftelijk overeengekomen.

6.6.3 Mits niet afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, worden diensten overeenkomstig de prijsopgave met een uurtarief gefactureerd. Tenzij anders overeengekomen, heeft de klant, vanaf de definitieve levering van de dienst, veertien dagen om het resterende van het totaalbedrag te betalen.

6.6.4 Abonnementen & licenties zijn terugkerend of eenmalig. De klant heeft vanaf de eerste dag van elke maand, veertien dagen om zijn betalingsverbintenis na te komen.

6.6.5 Producten worden terstond gefactureerd, wat inhoudt dat de klant het volledige bedrag overeengekomen, onmiddellijk na aanvaarding van de offerte moet betalen. MINIMA behoudt het recht om aanvullende kosten in rekening te nemen in verband met beheer en expertise. Deze kosten zijn, maar beperken zich niet tot verwerkingskosten, garantiebewaring, retourkosten, keuzebepaling en administratiekosten.

 

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

7.1 De verbintenis van MINIMA beperkt zich tot wat er uitdrukkelijk in de overeenkomst werd overeengekomen. Bij wijziging van de overeenkomst kunnen deze de mogelijkheid bieden op een verlengd uitvoeringstermijn of extra kosten. Eveneens behoudt MINIMA het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de wijzigingen de uitvoerbaarheid onmogelijk maken.

7.2 De uitvoering van de werkzaamheden vangt pas aan na het ontvangen van het voorschotbedrag of het volledige overeengekomen bedrag mits toepasbaar.

7.3 De klant bezorgt de nodige gegevens desgevallend materialen die noodzakelijk worden geacht voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigdheden niet tijdig worden verstrekt, heeft MINIMA het recht om de gemaakte kosten door deze vertraging te factureren aan de klant en de verbintenis op te schorten tot het effectieve ontvangen van deze benodigdheden.

 

Artikel 8 – Ontbinding en contractuele wanprestatie

8.1 MINIMA en de klant hebben beiden het recht de overeenkomst te ontbinden, met direct ingang, indien er objectieve redenen aanwezig zijn die wijzen naar de insolvabiliteit en/of het feit dat de wederpartij zijn financiële verplichtingen niet zal kunnen nakomen.

8.2 MINIMA en de klant hebben beiden het recht de overeenkomst te ontbinden, met ingebrekestelling en een redelijk termijn gegund, indien het blijkt dat de tegenpartij zijn overeenkomst niet zal nakomen. Bij ontbinding door de klant zijn de diensten opgenomen in de overeenkomst waaraan al zijn voldaan, genoodzaakt vergoed te worden.

8.3 In geval van niet uitvoering van de verbintenis door de klant, kan er een schadevergoeding geëist worden, die afhankelijk is van de schade en die kennelijk evenredig is aan het nadeel dat door de onderneming wordt geleden.

8.4 Zolang de klant zijn verbintenis tot betaling niet nakomt, behoudt MINIMA het recht om de overeengekomen diensten op te schorten tot dat er een effectieve betaling is. Deze opschorting kan niet leiden tot een schadevergoeding van de klant.

 

Artikel 9 – Annulatie

9.1 De annulering dient schriftelijk te gebeuren door de klant. Indien er al diensten zijn geleverd door MINIMA dienen deze vergoed te worden door de klant. De vergoeding bevat, maar is niet beperkt tot alle geleverde diensten, goederen en alle reeds aangekochte producten.

9.2 De klant dient een opzegvergoeding te betalen overeenkomstig de prijsopgave. Zodoende MINIMA of de klant de overeenkomst annuleert na de aanvaarding, wordt er rekening gehouden met een redelijk opzegtermijn overeenkomstig de prijsopgave.

 

Artikel 10 – Verwerking van persoonsgegevens

10.1 MINIMA verzamelt en verwerkt de gegevens van de klant, alsook de gegevens die betrekking hebben op de klant. Deze zijn volgens de overeengekomen doeleinden en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

10.2 De algemene voorwaarden moeten samen worden gelezen met het Privacy- en Cookiebeleid.

10.3 Voor meer informatie over de verzameling en verwerking van gegevens wordt er verwezen naar het Privacy- en Cookiebeleid toegevoegd aan de Algemene Voorwaarden, tevens op www.minimaworks.be/algemenevoorwaarden/.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, die rusten op de door MINIMA geleverde diensten, behoren tot MINIMA.

11.2 Deze intellectuele eigendomsrechten behorende tot MINIMA mogen niet vervreemd, verspreid of vermenigvuldigd worden, tenzij schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 12 – Wijziging algemene voorwaarden

12.1 MINIMA behoudt zich het recht om te allen tijde veranderingen te brengen aan de algemene voorwaarden.

12.2 De wijzigingen worden bekendgemaakt aan de klant binnen de vijftien dagen. Indien het doorslaggevende wijzigingen bevat, heeft de klant de mogelijkheid om binnen vijftien dagen na de bekendmaking de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 13 – Garantie

13.1 De garantie heeft betrekking op gebreken in het geleverd product, wat duidelijk en schriftelijk werd aangemerkt als verbintenis.

13.2 Indien de levering een product betreft, zijn de regels van garantie bepaald door de leverancier van toepassing. Bij producten is MINIMA niet aansprakelijk voor gebreken, gezien MINIMA als een tussenpersoon optreedt tussen de leverancier en de klant. In deze soort van diensten is MINIMA niet de maker van het product. Er wordt enkel beroep gedaan op de beheer en expertise van MINIMA.

13.3 Indien het diensten betreffen, waar MINIMA de ontwikkelaar en maker van is, worden gebreken te allen tijde opgelost door MINIMA, mits er sprake is van een onderhoudscontract tussen MINIMA en de klant. De klant wordt per uur gefactureerd, desalniettemin overeenkomend met de prijsopgave.

13.4 Anders dan overmacht, indien de gebreken niet oplosbaar zijn, kan MINIMA een alternatief of compensatie aanbieden naargelang de situatie.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 MINIMA begaat een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis ten aanzien van de klant. MINIMA zal alle redelijke middelen gebruiken om het beoogd resultaat te bereiken.

14.2 In het geval dat MINIMA een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verbintenis.

14.3 MINIMA is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Tevens is de aansprakelijkheid voor niet-directe schade te allen tijde uitgesloten. Hierdoor kunnen ze geen aanleiding geven tot een schadevergoeding.

14.4 De aansprakelijkheid voor een toerekenbare tekortkoming vangt pas aan wanneer de klant op een expliciete en schriftelijke manier MINIMA de tekortkoming kenbaar maakt. Hierbij wordt er een redelijk termijn gegeven om de verbintenis toch na te komen.

14.5 MINIMA is niet aansprakelijk voor schade dat voortvloeit uit het gebrek aan informatieverstrekking door de klant. Hieronder wordt verstaan een onjuiste of onvolledige informatieverstrekking. Eveneens is MINIMA niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit lichte fout of een lichte fout van aangestelden/medewerkers, alsook schade ontstaan uit fouten van derden.

 

Artikel 15 – Overmacht

15.1 Overmacht omvat een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen en alle gevallen die de prestatiemogelijkheid beïnvloeden buiten de wil. Enkele voorbeelden van overmachtsituaties zijn: ongevallen, oorlog, brand, oververhitting, stof, terroristische aanslagen, gevolgen van natuurrampen, stakingen, lock-outs, diefstal, ziekte, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, wanprestaties van leveranciers, …

15.2 Wanneer het blijkt dat MINIMA na het intreden van de overmacht gedeeltelijk zijn verbintenis heeft nagekomen of desgevallend zijn verbintenis gedeeltelijk nog kan nakomen, wordt de klant prorata gefactureerd voor het afzonderlijk deel. De klant is gehouden tot de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

15.3 De niet-nakoming van de verbintenis door overmacht, geeft geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

15.4 Indien er een aanhoudende overmachtsituatie is van zestig dagen zijn zowel MINIMA als de klant gerechtigd om een einde te brengen aan de overeenkomst zonder enige schadeloosstelling.

15.5 De overmachtsituatie wordt bewezen door diegene die deze inroept. Eveneens moet de onmogelijkheid om de verbintenis na te komen vreemd zijn aan diegene die de overmacht inroept.

 

Artikel 16 – Geheimhouding en vertrouwelijke informatie

De partijen zullen alle informatie verkregen strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden kenbaar maken zonder schriftelijke voorafgaande toestemming, tenzij dit door wet of overheidsinstanties wordt verplicht, waarin bij het laatste de bekendmakende partij de wederpartij direct zal inlichten.

 

Artikel 17 – Geldigheid

De ongeldigheid of nietigheid van één van deze bepalingen tast niet de geldigheid en toepassing van de andere aan.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht & Bevoegdheid

18.1 Enkel het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van de verwijzingsregels zoals uiteengezet in het internationaal privaatrecht.

18.2 Elk geschil zal voorgelegd worden voor de rechtbanken in het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt. Niettemin behoudt MINIMA het recht om geschillen voor te leggen in het rechtsgebied van de klant.

 

Home
Drag